ရင္ေသြးငယ္္မ်ား ဦးေႏွွာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးေစမည္႔ အေကာင္းဆုံး အစားအေသာက္္(၁၀)မ်ိဳး

July 29, 2020 Update New 0

ရင္ေသြးငယ္္မ်ား ဦးေႏွွာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးေစမည္႔ အေကာင္းဆုံး အစားအေသာက္္(၁၀)မ်ိဳး ကေလးဦးေႏွွာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးဖို႔ိ အေကာင္းဆုံး အစားအေသာက္္ (၁၀) မ်ိဳး မိိခင္နို႔ႏွင့္ ေအာက္ပါစားစရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႀကီးထြားမွု၊ ဦးေႏွာက္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္သာမက အာ႐ုံေၾကာမ်ားအခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးတူ တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာမ်ားမွ ကလာပ္စည္းမ်ား […]